Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Hvorfor innskuddsdekning er viktig for bankene

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
03. Feb 2021 14:41

Fixrate brukes av banker for å hente innskudd fra nye kunder, men hvorfor trenger bankene innskudd? En av årsakene er innskuddsdekning, altså andelen innskudd målt mot utlån. I dette blogginnlegget tar vi en nærmere titt på temaet, og viser hvordan bankene tenker rundt innskuddsdekning.

Hvis vi begynner på scratch her - en bank driver butikk ved å låne penger fra kunder som har penger til overs (innskudd), og låner så ut de samme pengene til kunder som trenger lån til bolig, bil osv. Innskuddsdekningen sier altså noe om bankens finansiering.

Hvis summen av innlån fra kunder (innskudd) er lik summen av utlån til kunder, ja da dekkes 100% av utlånene ved innlån fra kunder (innskudd). I et slikt tilfelle vil banken ha 100% innskuddsdekning. 

- Innskuddsdekning viser i hvilken grad innskuddene i banken dekker utlånene.

Så kan man spørre seg -hvis ikke banken er fullt ut finansiert ved innskudd, hvordan kan den da låne ut penger? Bankene har flere kilder til kapital. Innskudd utgjør for de fleste bankene hoveddelen av finansieringen, men bankene låner også penger i det profesjonelle markedet, i form av obligasjoner. I tillegg har de egenkapital, og summen av innskudd, obligasjonsfinansiering og egenkapital utgjør bankenes "pondus" til å låne ut penger.

Du kan lese noe mer om bankenes kapitalstruktur her.

Hvorfor ønsker bankene en stabil innskuddsdekning?

Hva som oppfattes som "riktig" innskuddsdekning varierer fra bank til bank. To variabler er særlig viktige her - pris, altså bankens kostnad for finansieringen, og stabilitet, altså i hvilken grad pengene kan defineres som langsiktig finansiering for banken. Mindre banker har gjerne høyere innskuddsdekning enn større banker. Det finnes flere årsaker til dette, her er et knippe:

  1. Mindre sparebanker har færre store låntakere som driver opp utlånsvolumene
  2. Mindre banker betaler høyere pris for obligasjonsfinansiering, og velger da heller å "satse" på innskudd
  3. Mindre banker er mer sårbare for markedssvingninger - når det blåser i obligasjonsmarkedet blir gjerne mindre banker mer påvirket enn større banker (likviditet, usikkerhet etc)

Høy innskuddsdekning er gjerne forbundet med stor grad av stabilitet, og gjør at banken er mindre avhengig av andre finansieringskilder. Hvis en bank har mange innskytere, hvor pengene jevnt over blir stående i banken uavhengig av markedspåvirkning (krisetid, enkelthendelser etc.) har banken god dekning for sine utlån. Altså blir bankens finansiering stabil, og er med det et godt grunnlag for kunne å låne ut penger.

Mindre banker følger gjerne en strategi hvor de ønsker høy innskuddsdekning (80%+) mens større banker kan tenke annerledes (50%+). Dette har sammenheng med punkt tre i listen over her - det vil typisk være enklere og billigere for en stor og kjent bank å låne penger i obligasjonsmarkedet enn for mindre banker, og prisen de betaler kan være lavere enn hva innskudd ville kostet. Altså kan det lønne seg å låne penger i det profesjonelle markedet, og da særlig for de store bankene.

Hvorfor endrer innskuddsdekningen seg?

Om man følger én spesifikk bank over tid, vil man se at innskuddsdekningen endrer seg. Endringene er avhengig av bankens aktivitet. Får banken inn nye innskudd? Låner banken ut mer enn de får inn i form av innskudd? Her er noen typiske årsaker til at innskuddsdekningen endrer seg:

  1. Vekst - banken vokser raskt, og trenger påfyll av innskudd for å holde innskuddsdekningen på et tilfredsstillende nivå
  2. Endret kundeadferd - banken utsettes for konkurranse i markedet, og mister innskudd til f.eks. forbrukslånsbanker
  3. Markedsendringer og enkelthendelser - midlertidig markedsuro, store enkeltinnskudd som forlater banken etc.

Banker som vokser - la oss tenke at de låner ut mye penger til nyetablerte - vil som regel komme i en situasjon hvor de får lavere innskuddsdekning. Årsaken er enkel - nyetablerte har lite penger på bok, men mye gjeld. Når disse blir kunder i banken vil utlånene vokse, men innskuddene vil ikke vokse like raskt. I en slik situasjon vil altså banken se at innskuddsdekningen faller. Motsatt - hvis en bank opplever lite vekst, at få nyetablerte ber om lån, men hvor kundene blir "gamle" og betaler ned gjeld (og i tillegg sparer på konto) vil andelen utlån falle - altså vil innskuddsdekningen styrkes. I et slikt tilfelle opplever banken stagnasjon, noe som ikke er bra. Altså er ikke innskuddsdekning et måltall som reflekterer hvor "bra" en bank gjør det, men heller en indikasjon på hvordan banken er finansiert. 

Hvorfor bruker bankene Fixrate for å styrke innskuddsdekningen?

For bankene er Fixrate en salgskanal for å nå nye kunder og innskudd. Det er flere årsaker til at bankene bruker Fixrate, og dette kan du lese mer om i blogginnlegget

Fem grunner til at bankene bruker Fixrate.

 

Se hvordan Fixrate fungerer