Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

En titt i speilet: Treårsavkastning Fixrate 2017-2020

Skrevet av Team Fixrate
|
30. Oct 2020 09:11

En av våre kunder var nysgjerrig på avkastning siden oppstart. Vi tok frem kalkulatoren, satte i nye batterier, og gjorde interessante funn!

En av våre "eldste" kunder lurte på hvilken avkastning han hadde oppnådd ved å bruke Fixrate. I utgangspunktet et litt krevende spørsmål, og relevansen kan man også diskutere. Kunden velger jo selv sine banker og tilbud, og kan på sett og vis velge avkastningen selv. Dersom kunden hadde valgt bare ett innskudd ville beregningen vært svært lite representativ, men denne kunden har jevnt og trutt forsynt seg av bankenes tilbud med sikte på bygge en innskuddsportefølje. 

Kunden har vært svært aktiv, har jevnt og trutt plukket innskudd, og volumet som har vært plassert har variert rundt 100-180 millioner. Totalt har kunden gjort 39 innskudd:

  • 28 innskudd med 31 d rullerende oppsigelse
  • 5 innskudd med 90 d rullerende oppsigelse
  • 5 fastrenteinnskudd med 12 mnd. binding
  • 1 fastrenteinnskudd med 6 mnd. binding
  • (85% innskudd med rullerende oppsigelse, 15% fastrenteinnskudd)

Avkastningstall for innskyteren er beregnet slik:

Vi så på høyeste og laveste innskuddsrente samt volumvektet gjennomsnittsrente til innskuddsporteføljen hver dag i denne 3 års perioden. Det er benyttet årlig kapitalisering med rentekonvesjonen Faktisk/360 som er standard for Fixrate. Underveis ble noen bankinnskudd avsluttet og andre lagt til etter hvert som flere banker la ut tilbud på markedsplassen. Tabellen under viser annualisert rente.

Portefølje Maks Gjennomsnitt Min.
Innskuddsportefølje Fixrate 2,13% 1,86% 1,73%

Kundens portefølje har hatt en annualisert avkastning siste tre år på 1,86%. Det til enhver tid beste innskuddet har gitt 2,13%, og det "dårligste" har gitt 1,73%. 

Bra eller dårlig?

Spørsmålet kunden stiller seg, er om avkastningen har vært bra eller dårlig. Svaret er selvsagt avhengig av hva man sammenligner med - hadde du kjøpt ESG - aksjer ville kunden selvsagt fått vanvittig mye bedre avkastning, men sammenligningen er selvsagt urettferdig, risiko tatt i betraktning. Den mest rettferdige sammenligningen er å se til hva man kan få ved å gå til bankene selv, utenfor Fixrate. For å finne tall, kan man bruke Statistisk Sentralbyrå, som offentliggjør rente for ulike kundegrupper månedlig. Du kan forresten leke deg med tallene fra SSB her. Vi brukte "innskudd", "bundne innskudd" og "ikke-finansielle foretak" for å finne de mest sammenlignbare tallene. Og hva viste de, etter litt trykking i kalkulatoren? 

Annualisert avkastning, SSB-tall: 1,28%.

Og her må vi ta med et lite OBS- felt: SSB-tallene for de siste to månedene mangler, noe som er svært positivt for tallene ettersom renten har falt som en stein de siste månedene, altså er nok annualisert avkastning de facto lavere enn nevnt over.

Hva med pengemarkedsfond?

Det kan også være interessant å sammenligne avkastning for kundens Fixrate-portefølje med avkastning i pengemarkedsfond. Men først, la oss ha det klart - pengemarkedsfond og bankinnskudd er to temmelig ulike produkter, man kan faktisk diskutere om de i det hele tatt bør sammenlignes. Pengemarkedsfond forvaltes av en forvalter som plasserer penger i ulike verdipapirer med kort løpetid (<1 år), og har litt ulike mandater mtp. motpart og risiko. Enkelte pengemarkedsfond er mer konservative, andre er offensive og plasserer penger i obligasjoner med litt høyere risiko. Å plassere penger i bankinnskudd er på mange måter mer konservativt, men også innskudd i bank er forbundet med teoretisk risiko - vel har det ikke skjedd siden 2. verdenskrig, men en bank kan jo gå åt skogen. Med bakgrunn i at eksempelet under tar for seg en kunde som har vært aktiv, og som har plassert pengene i mindre poster hos mange banker, tenker vi at det er ok å se på kundens beholdning som en portefølje. Dermed kan man argumentere for at det er greit å sammenligne denne porteføljen med ulike former for pengemarkedsfond, som jo også er sammensatte porteføljer. 

Avkastningstallene for pengemarkedsfond er hentet fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) sin nettside, vff.no, den 28. oktober med tall oppdatert per 27. oktober. Vi har sett på snittavkastningen som oppgis av VFF for de siste tre årene.

Avkastningstallene på vff.no er nettotall basert på oppgitte kostnader, og enkelte fond vil kunne operere med forhandlingsbare løpende kostnader basert på størrelsen på innskutt beløp, men da dette både er vanskelig å måle, og da Fixrate henvender seg til både små og store selskaper har vi valgt å benytte oppgitte tall.

Innenfor fondstypen Pengemarkedsfond opererer VFF med ulike fondsgrupper. Fondsgruppen Pengemarkedsfond inkluderer 20 relevante fond med 3 års historikk, og fondsgruppen Pengemarkedsfond med Lav Risiko består av 13 fond med 3 års historikk. Sistnevnte er kanskje mest relevant å sammenligne med Fixrate, men vi har sammenlignet med begge.

 

Avkastning % snitt siste 3 år

Høy

Snitt

Lav

Fixrate-kundens innskuddsportefølje

2,13 %

1,86 %

1,73 %

Pengemarkedsfond

1,75 %

1,49 %

1,22 %

Pengemarkedsfond med lav risiko

1,66 %

1,37 %

0,61 %

 

Om kundens alternativ til å plassere pengene i en diversifisert innskuddsportefølje var å plassere pengene i pengemarkedsfond, ja da har han gjort et godt valg.

 

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

Som vi leser av tabellen under har Fixrate-kunden målt ved rentebetingelsene for hele porteføljen fått hhv. 0,37% og 0,49% høyere avkastning enn det gjennomsnittlige pengemarkedsfondet i de to fondsgruppene (1,86% vs. 1,49% og 1,86% vs. 1,37%).

Selv om du for 3 år siden hadde klart å velge det aller beste pengemarkedsfondet (ref. VFF) ville du kommet bedre ut med Fixrate-kunden sin innskuddsportefølje.

En vesentlig forskjell mellom en Fixrate-portefølje og et pengemarkedsfond er likviditeten. Fondet kan du selge med oppgjør noen dager etter salgstidspunktet, et typisk Fixrate-innskudd har oppsigelsestid på 31 dager. Altså er likviditeten i fondet bedre. Gitt avkastningen, som fremkommer som bedre i en innskudds-portefølje, kan man argumentere for at man ved plassering i bankinnskudd får betalt for dårligere likviditet.

Vi har heller ikke tatt stilling til risiko i pengemarkedsfondene - i den verste corona-føyken var flere pengemarkedsfond negative, dvs. du måtte ta tap om du skulle ha ut pengene. Dette kan inntreffe i perioder hvor ting er snudd på hodet. I caset har vi altså begrenset oss til å se på annualisert avkastning.

Oppsummert tror vi kunden har grunn til å være fornøyd med valget om å bruke bankinnskudd via Fixrate for å forvalte overskuddslikviditeten. 

  •  Vi har utelukkende sett på avkastningen siden oppstart av Fixrate for 3 år siden. Relativ avkastning vil svinge i perioder
  • Vi ser at mange av våre brukere benytter pengemarkedsfond i kombinasjon med Fixrate, og flere pengemarkedsfond er også brukere av Fixrate.
  • Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Bildet er tatt av TheDigitalWay fra Pixabay.