Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Sparebankstiftelsen som sørger for at flere unge fullfører videregående skole

Skrevet av Team Fixrate
|
27. Jul 2022 07:58

Av tre uttalte formål har Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge valgt seg ungdom og utdanning som ett av de viktigste. Det gir samfunnet i nord årlige besparelser og sørger for at flere unge kommer seg gjennom skoleløpet.

Ett av tiltakene de støtter er et arbeid i regi av fylkeskommunene i nord, hvor tilskudd fra stiftelsen gjør det mulig å arrangere sommerskoler for yrkesfagelever som står i fare for å stryke i standpunktkarakterer, eller har strøket i noen av primærfagene.

Bøter på stort problem

- Frafall i skolen er et stort problem, og koster samfunnet store summer hvert år. Ikke minst mister vi mange hoder og hender vi sårt har bruk for i den videre byggingen av landsdelen. Vi er derfor ekstra stolte over å støtte dette viktige samfunnsoppdraget som skal få flere ungdommer til å fullføre videregående skole. I år er det 9. året vi støtter dette tiltaket, informerer daglig leder i sparebankstiftelsen Rolf Eigil Bygdnes.

I fjor delte stiftelsen ut snaut 12,5 millioner i gaver til 140 ulike formål.

Barn og eldre, helse og klima


- Gavetildelinger er en viktig del av vårt arbeid, og generelt kan man si at vi støtter prosjekter som bidrar positivt for barn, unge og eldre.

Ved siden av formål rettet mot utdanning, leter sparebankstiftelsen også etter prosjekter med fokus på utenforskap og psykisk helse, samt initiativ som engasjerer unge i kampen mot miljøødeleggelser og klimaendringer, beskriver Bygdnes.Viktig for landets frivillighet


Sammen med landets mange andre sparebankstiftelser er stiftelsen han leder en svært viktig motor inn i frivilligheten og arbeidet som gjøres av lag og foreninger over hele Norge.
I sum var sparebankstiftelsenes samlede bidrag til allmennyttige formål på til sammen 1,3 milliarder kroner i 2020.


- Plusser man på summen av sparebankenes bidrag, havner man på ca. 2,3 milliarder kroner. Dette gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet, forklarer Bygdnes.


Hva er en stiftelse?


På spørsmålet om hva en stiftelse egentlig er for noe, svarer han følgende:

- Generelt kan man si at en stiftelse er en type selskapsform som opprettes ved at en mengde penger skal brukes til å fremme eller jobbe for et bestemt formål, oftest ideelt. Pengene kommer gjerne fra en gave eller gjennom et testament.

Hva er en sparebankstiftelse?

Når det gjelder sparebankstiftelser, er disse ofte blitt til i forbindelse med sammenslåinger og fusjoneringer av banker.


- Sparebankene kjennetegnes av at deler av kapitalen i banken består av såkalt eierløs, eller samfunnseid, kapital. Dette er kapital som opprinnelig ble tilført banken da den ble etablert, og som senere gjerne har vokst betydelig som følge av mange års bankdrift i bankens virksomhetsområde. Denne kapitalen har ikke noen direkte eiere eller aksjonærer som kan gjøre hevd på den. Når sparebanker for eksempel gjennomfører sammenslåinger, legges ofte den eierløse kapitalen inn i en egen sparebankstiftelse for hver av de sammenslåtte bankene. Stiftelsen, eller stiftelsene, viderefører da det samfunnsmessige eierskapet i den nye, sammenslåtte sparebanken. I andre tilfeller overføres hele eller deler av den samfunnsmessige kapitalen til en stiftelse i forbindelse med endringer i kapitalstruktur.

Hensikten i begge eksemplene er da ofte å isolere den samfunnsmessige kapitalen til det geografiske området hvor kapitalen er opparbeidet slik at den, i tråd med god sparebankkultur, kan fortsette å bidra til trivsel og bolyst i det samme området.

Ved siden av gavetildelinger, er hovedformålet til de ulike sparebankstiftelsene å være en langsiktig og stabil eier i sparebanken stiftelsen er knyttet til.


Hva med Stiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge?


Når det gjelder stiftelsen han selv leder, skiller den seg noe ut fra normen for sparebankstiftelser.

- Verdien i mange andre sparebankstiftelser skriver seg fra overført kapital fra banken ved opprettelse av stiftelsen. Denne kapitalen består gjerne av egenkapitalbevis i banken, men etter hvert også ofte i form av andre investeringer i verdipapirer. For vår del har vi gradvis fått tilført kapital fra banken gjennom mange år. Denne kapitalen forvaltes for det aller meste i form av bankinnskudd. Hensikten med dette er at kapitalen skal være lett tilgjengelig og representere en muskel til å være med på fremtidige emisjoner i banken.


Fixrate – en del av løsningen


Stiftelsen har mandat til å plassere kapitalen på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Slik har Fixrate blitt en del av løsningen.

- Det er flere grunner til at vi ser på Fixrate som en interessant partner.
For det første er dette et nyttig verktøy for oss når vi ønsker å spre noe av våre plasseringer. Dernest bruker vi Fixrate til å holde oss orientert om prisingen i innskuddsmarkedet. Vi opplever plattformen som svært enkel å bruke, spesielt ved inngåelse av nye avtaler hvor det meste er automatisert, oversiktlig og lett tilgjengelig, sier kontorleder Mette Hanssen Døsvik.

Hun trekker også frem den enkle tilgangen til kontoutskrifter og årsrapporter, samt god kundeservice som positive erfaringer med Fixrate.

Vi takker Bygdnes og Døsvik for et godt samarbeid med mange gode innspill til forbedringer og heier på dem i deres videre arbeide mot allmennyttige gavetildelinger, herunder støtte rettet mot barn, unge og eldre i landsdelen øverst på kartet.