Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Roadtrip - hva sier bankene?

Skrevet av Linn Kvernland
|
17. Oct 2019 11:15

I vår iver etter å bli bedre kjent med bankene som bruker Fixrate har vi satt oss et håret mål! -Vi skal besøke alle bankene som benytter Fixrate.

Det har viser seg at ikke riktig alle banker har ei flystripe i bakgården. Resultatet er mange kilometer på hjul, bane og båt... Vi ligger litt bak skjema, men jobber bra under press. 25% er besøkt og så langt har vi fått se mye fin natur på Nordmøre, i Trøndelag og en del asfalt på Østlandet.

Bankene stiller opp og har vist en fantastisk fleksibilitet for å bidra til at vi har klart å besøke flere banker pr tur. Samtlige av de vi har møtt til nå åpner opp dørene og deler gladelig innsikt og tanker med oss. Takk for oss! Vi ser frem til å besøke resten av bankene i de kommende månedene!

Agenda under møtene

Formen rundt møtene har vært rimelig uformelle og agendaen litt "løs i snippen". Møtene har vart fra en til to timer og ikke ett minutt har gått til spille. Vi har forsøkt å fokusere på hvordan de forskjellige bank-brukerne opplever og bruker Fixrate. Vi har etter beste evne besvart konkrete spørsmål rundt funksjonalitet, latt oss lure utpå glattisen og sett på fundingstrategier, kikket litt i glasskula og mottatt litt ris og mye ros.

Resultatet er innsikt vi trenger for å imøtekomme brukernes informasjonsbehov og legger grunnlaget for videreutvikling av markedsplassen til et bedre verktøy for alle.

.

Hva er bankene opptatt av?

Kort oppsummert har møtene dreid inn på funksjonalitet, produkter og compliance, hvem er innskyterne og hva forventer de, hvordan bruker de andre bankene Fixrate, -og sist men ikke minst; hva gjør Fixrate for å skaffe flere innskytere?

Vi tar i denne omgang en kjapp kikk på hvordan bankene bruker Fixrate, hvem innskyteren er og hva de forventer. Vi ser litt på innskuddenes livsløp og til slutt toutcher så vidt innom compliance. Vi satser på flere rapporter etterhvert som vi besøker de øvrige bankene.

.

Viktig del av bankenes fundingstrategi

Bankene har i ulik grad benyttet Fixrate. Noen er som veteraner å regne, mens andre knapt har kommet i gang. De har gjort seg erfaringer over tid, sier at Fixrate er viktig i banken fundingstrategi.

Markedsplassen benyttes aktivt både for å sikre innskuddsdekning og som en del av bankenes vekststrategi. Dette varmer selvsagt langt inn i hjerterota. Ferskere banker må ha litt mer tid på seg, men opplever raskt at tjenesten er enkel og effektiv.

Tilbakemeldingene underbygger våre egne undersøkelser. På nyåret sjekket vi bankenes årsregnskap, disse viste at banker som hadde benyttet Fixrate i 6 mnd eller mer i 2018 i snitt hentet 60% av sin totale innskuddsvekst via Markedsplassen.

Under en uttalelse fra en bankansatt:

«Selv om markedsplassen per nå kanskje har aktive kunder som vurderer pris på en annen måte enn de kundene de tradisjonelt har på vanlig plasseringskonto så har banken fått tilgang til kapital som vi ikke hadde før. Det er viktig å løfte blikket fra enkeltkunder til å se totalporteføljen. Og heller vurdere totalporteføljen med tanke på volum og durasjon. Vi må se på hele porteføljen som en del av fundingen til banken, som vi enkelt og raskt kan gjøre grep på for å hente ny frisk funding. Dette er en ny måte å tenke på. Det er det som er spennende»

.

Hvem er den typiske Fixrate kunden?

Så langt er Innskyterne i Fixrate i all hovedsak representert av store norske selskaper og organisasjoner. Statseide selskaper og Offentlig sektor er representert med noen SF'er, kommuner, fylkeskommuner og kommunale pensjonskasser. Videre er offentlig eide virksomheter innen transport, energi og forvaltning representert. Ellers er flere fondsforvaltere, enkelte forsikringsselskaper, eiendomsselskaper, NGOer, stiftelser, private familieselskaper representert på markedsplassen. I det siste ser vi en økning i antall private SMBer.

De største aktørene på markedsplassen forvalter flere titalls MRD. De minste er SMBer med 5 mill på bok. Så langt har innskyterne i snitt plassert ca 100 mill fordelt på en snittstørrelse pr innskudd på ca 20 mill.

Statseide selskaper og Offentlig sektor er i stor grad hovedbankkunder hos de større forretningsbankene eller større regionale banker og har hovedbankavtaler med gode vilkår. Rentebetingelser fra 0,25% til 0,45% + nibor er vanlig og i noen tilfeller har de avtaler på opp mot nibor + 0,55%.

Dette er vilkår som gjør at en del av dem i dagens rentemarked ikke er veldig aktiv på markedsplassen. I den grad bankene endrer rentene på eksisterende innskudd fra disse aktørene og man nærmer seg hovedbankavtalenes rammer, henter de naturlig nok pengene tilbake til sin hovedbank.

.

Hvor lenge kan vi forvente at innskuddene står?

Kundene som representerer hovedvolumet av kapitalen forvaltet via Fixrate er profesjonelle og styrt av interne finansreglement og mandater. De tar i hensyn kost/nytte og måler gevinst opp mot sine hovedbankavtaler. Disse aktørene i mange tilfeller ekstremt likvide og plasseringene som gjennomføres er i stor grad hentet fra "kistebunn". Kundene sier selv at de er langsiktige så lenge renten holdes på et fornuftig nivå.

Gjennomsnittlig levetid på innskudd med 31 dagers oppsigelse er temmelig stabil. Ett år etter plassering står fremdeles 65% av innskuddene i banken.

Se egen sak om durasjon på 31 dagers oppsigelse: Les mer om det her.

.

Compliance

I de fleste møter har vi berørt compliance. Forståelig nok. Bankene har i dag et enormt arbeid med sine eksisterende og nye kunder og veldig mye ressurser er bundet opp i dette arbeidet.

Vi oppfatter at den samfunnsoppgaven som er pålagt bankene er stor og resurskrevende for både store og små. I Fixrate jobber vi kontinuerlig med å holde oss oppdatert. Vi informerer nye kunder/innskytere om viktigheten av å lage komplette og utfyllende dokumenter som skal benyttes i interaksjon med bankene og vi legger tilrette for at bankene til enhver tid skal ha oppdaterte kundeerklæringer fra eksisterende kunder som forvaltes via Markedsplassen.

Pr i dag må innskyterne fortløpende oppdatere sin kundeerklæring ved endringer i sin organisasjon. I tillegg må alle innskytere oppdatere og signere ny kundeerklæring i januar hvert år. Så snart en kundeerklæring endres, får alle aktuelle banker tilgang til siste versjon av kundeerklæringen via Fixrate. Dette bidrar til oppdaterte dokumenter, med minimal innsats fra kunden.

Vi må understreke at bankene selv er ansvarlig for å gjennomføre kundekontroll. Fixrate har ingen formell rolle med tanke på kundekontroll og kan ikke påta seg ansvar for informasjon kundene sender til bankene.

Vi er selvfølgelig behjelpelig i tilfeller der dokumentasjon er mangelfull og tar gjerne dialogen med innskyter for å bistå både bank og innskyter med å komplettere dokumentasjon.

.

Roadtrippen har så vidt begynt!

-Og vi ser frem til fortsettelsen! I de kommende ukene vil vi kontakte de bankene vi ikke har besøkt for å høre om vi er velkommen innom. Vi oppfatter at de gjennomførte besøkene også har vært nyttige for bankene og vi legger vår ære i å ikke forbruke mer ressurser enn vi tilfører. Vel er det rimelig ambisiøst, men uten mål ingen seier!

Igjen en stor takk til dere vi har besøkt for varm mottagelse, innspill og tilbakemeldinger!

Vi gleder oss til de neste besøkene!