Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

SINTEF - rapport: Tidlig adopsjon og bruk av markedsplassen Fixrate

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
19. Dec 2018 11:15

SINTEF ved forsker og ph.d. Trond Halvorsen har intervjuet syv økonomiansatte i offentlig sektor. Hensikten med intervjuene var å forske på "tidlig adopsjon og bruk av markedsplassen Fixrate". Rapporten er omfattende og tar for seg en rekke interessante tema. Hvilke erfaringer har brukerne fra første bruksår? Hvordan tenker og handler økonomiansvarlige i offentlig sektor i møte med innovasjon i form av ny finansiell teknologi? Og sist, men ikke minst, hva kan et oppstartsselskap som Fixrate gjøre for å nå ut til enda flere brukere?

 

Først kan det være hensiktsmessig å si noe om hvorfor prosjektet ble iverksatt. Offentlig sektor fremmer selv behovet for endring og digitalisering. Det snakkes om å arbeide smartere og gjøre ting på nye og mer effektive måter. Fixrate er et enkelt konsept som lett implementeres hos kunder og offentlig sektor er en betydelig målgruppe for Fixrate. Små, nyetablerte selskap som Fixrate møter gjerne større utfordringer i møtet med offentlig sektor. Beslutningsprosesser tar svært lang tid fordi aktørene ikke har etablert tillit til en nyetablert aktør, man får ikke tak i riktig person som kan fatte beslutning og så videre. Derfor vil det være av samfunnsmessig interesse å grave i temaet ved å intervjue brukere i håp om å finne momenter Fixrate og andre oppstartsselskaper kan lære av.  Trond Halvorsen hos SINTEF har intervjuet syv personer som representerte ulike virksomheter i offentlig sektor. Last ned

 

 

Rapporten er omfattende, og vi nøyer oss med å kommentere enkelte deler av innholdet.

 

Motivasjon for å ta løsningen i bruk

Alle som ble intervjuet har en hovedbank som brukes, og det viktigste argumentet for å vurdere bruk av Fixrate var ønsket om høyere avkastning. Samtidig ble det å sammenligne tilbud fra andre banker typisk omtalt som så krevende at det sjeldent ble gjort. Én respondent skilte seg ut ved at han brukte mye tid i telefonen for å finne tilbud, og fremhevet derfor muligheten for å se mange tilbud på ett sted ved å bruke Fixrate.

Den lave interessen for å ringe rundt til flere banker for å sammenligne tilbud ble forklart med at tilbudene vanligvis ikke avviker så mye fra det hovedbanken kan tilby, og at de tilbudene som ble innhentet har kort vedståelsesfrist. Innskuddsrenter i dette markedet er ferskvare, og man har kort tid til å bestemme seg om man vil benytte seg av tilbudet. Dermed vil man måtte gjenta informasjonsinnhentingen ved hver gang man skal plassere penger, noe som kanskje skjer kun tre-fire ganger per år. Gjennom Fixrate er det enklere å følge den daglige utviklingen i markedet, og hvis man vet at man skal plassere et beløp så kan man følge ekstra nøye med de dagene. Slik vil man kunne komme over gode betingelser som man kan slå til på raskt.

Sikkerhet var også viktig for flere respondenter. Når man velger å plassere penger i en bank gjennom Fixrates markedsplass, vil ikke Fixrate være i befatning med pengene. Kundeforholdet går direkte mellom kunde og bank, Fixrates rolle er begrenset til å tilrettelegge mellom partene. Dermed unngår kundene økonomisk eksponering mot et lite selskap som Fixrate.

Flere kunder ønsket også å bli identifisert som deltakere i den teknologiske utviklingen. Digitalisering er et hett tema i mange offentlige virksomheter, og det er knyttet prestisje til å vise engasjement i så måte.

 

Erfaringer fra bruk

 

Selve registreringsprosessen krever ingen teknologi fra kundens side, annet enn BankID. Fixrate er kompatibelt med kundenes systemer, og åpnes gjennom en nettleser. Ingen tredjepartsystemer er påkrevd, og IT-avdelingen trenger ikke kobles på for å opprette bruker. At tjenesten er gratis for kundene fjerner behovet for intern forankring av kostnader. De aller fleste mente at man ikke trengte å gjøre om på interne arbeidsrutiner, og at tjenesten var innenfor eksisterende finansreglement. Brukerne fortalte at tjenesten var billig (gratis), trygg og enkel i bruk.

Sitat: Trenger ikke noe kursing. Det er bare å lese av på skjermen. #2

Sitat: Det som var interessant er hvor enkelt det er. Pengene må være likvide og det formelle må være på plass. #2

 

Flere av respondentene hadde også gitt innspill underveis om hvordan systemet burde vært utformet, for eksempel med tanke på standardiserte kundeavtaler med bankene, og de var godt fornøyd med hvordan innspillene hadde blitt fulgt opp. Ingen så åpenbare ulemper eller problemer med den tekniske løsningen, men flere ønsket seg flere banker og tilbud å velge mellom.

Når det kommer til konkret nytteverdi fremheves økt innskuddsrente, oversikt og spart tid. Respondent #6 var konkret i sin beskrivelse av lønnsomhet ved bruk av tjenesten.

Sitat: Vi lå under 1% (i innskuddsrente), og fikk her 1,5 til 1,6% på 100 millioner (januar-mars 2018). Vi har tjent omtrent 1 million kr ekstra på innskuddene. #3

 

Samtlige av respondentene ville anbefale løsningen til andre.

 

Sitat: Er jo litt morsomt at andre tar kontakt og anbefaler meg å bruke Fixrate, selv om vi allerede er bruker. #6

 

Konklusjon

Oppsummert konkluderer rapporten med følgende:

Fixrate tilbyr en nettbasert markedsplass for store bankinnskudd. En oppsummering av syv intervjuer med tidlige brukere viser at løsningen er enkel å implementere og forstå, og den skaper merverdi i form av økt avkastning, risikospredning og redusert tidsforbruk. Løsningen har også positive bieffekter for samfunnet for øvrig ved at kapital omdisponeres fra store aktører i byområdene til mindre banker i distriktene.

Koblet mot teori for spredning av innovasjoner har Fixrates markedsplass flere elementer som taler for en suksessfull innovasjon og hurtig spredning av tjenesten. Halvorsen viser i rapporten til fem ulike egenskaper ved teknologi som fremmer utbredelse:

  • Observerbar: Kan resultatene av innovasjonen observeres av andre?
  • Relativt fortrinn: Oppleves løsningen bedre enn dagens praksis?
  • Kompatibilitet: Kan innovasjonen prøves ut i begrenset omfang?
  • Kompleksitet: I hvilken grad er innovasjonen vanskelig å ta i bruk og forstå?

Rapporten viser at Fixrate scorer høyt på alle områder med unntak av første punkt. Kunder (innskytere) får oversikt over banker som deltar på tjenesten, men får ikke informasjon om hvilke andre bedrifter som plasserer penger via tjenesten.

Halvorsens rapport har fått frem flere interessante momenter for oss i teamet. Følgende vektlegges som områder med forbedringspotensial:

  • Synlighet av brukere og oppnådde resultater (meravkastning)
  • Tidsbruk før kundene faktisk tar i bruk tjenesten

 

Konkrete tiltak

Vi ser flere potensielle tiltak i kjølvannet av Halvorsens rapport. Første tiltak som blir iverksatt er å 1) styrke synligheten som nevnt i punktet over. En rekke kunder benytter løsningen med suksess, og flere kunder har stilt opp i blogginnlegg og media. Dette er god synlighet som må vi fortsette å jobbe med.

Vi kommer også til å lage en referanseside på nettsiden vår. Der vil man kunne se logo til en del av investorene som bruker Fixrate. Dette vil vise andre at "flere bruker tjenesten allerede", og kan bidra til å bygge tillit hos potensielle brukere.

En annen utfordring er tidsbruk fra en potensiell kunde hører om løsningen til den tas i bruk. Flere respondenter gir uttrykk for at de er avhengig av forankring hos ledelse, styret eller andre medarbeidere før tjenesten kan tas i bruk. Fixrate er en ung og ny aktør, at enkelte trenger lang tid for å beslutte bruk av tjenesten er naturlig. Vi så det samme for bankene tidligere, beslutning om bruk satt langt inne for mange. De fryktet at deltakelse på Fixrate kom til å bli tidkrevende og at prosessene ikke passet allerede etablerte prosesser. Nå som mange banker har tatt løsningen i bruk, har beslutningstiden for nye banker gått betraktelig ned. Det kan også nevnes at vi på kundesiden (innskytere) måned for måned opplever raskere implementering. Kanskje snakker folk positivt om tjenesten vår? Uansett må vi 2) fortsette arbeidet for å gjøre det enkelt å ta Fixrate i bruk. Vår visjon er å gi enklere tilgang til bedre betingelser. Vi er godt på vei, men det kan fremdeles bli enklere. Det skal vi få til!

 

Takk til Trond Halvorsen og SINTEF for en meget god og klar rapport, og takk til Trøndelag Fylkeskommune som innvilget penger til prosjektet gjennom DistriktForsk!

 

Anbefalte blogginnlegg:

Case: Statskog - Eurekaopplevelse og 1,6 mill. i ekstra renteinntekter

Bedre innskuddsrente gir stor gevinst